1. Tsuyoshi Maekawa 是一位藝術家。
      Tsuyoshi Maekawa 是一位藝術家。
      JAVHOO